Nahá Afrika ve fotografiích

4. marca 2024, ondrejhavelka, Nezaradené
Afrika v plné nahotě umí cestovatele torpédovat silnými kulturními šoky – vzbuzuje nadšení i znechucení, často obojí. Mnohé odlišnosti působí nejprve opojení, dlouhodobě ovšem frustraci – jiné odlišnosti ale působí konstantně: například ženská nahota, běžná u některých afrických etnik, ve mně budila pouze libé pocity. Ani po mnoha měsících vizuálního studia černých ňader se nedostavila žádná frustrace. Pravdou ale je, že mužská nahota, která sice není tak běžná jako ta ženská, ale cestovatel se s ní v Africe nejednou setká, ve mně frustraci vzbudila. To však nebyl kulturní šok, ale spíše překvapení, po kterém jsem cítil jistou… mezikontinentální jinakost, řekněme globální pestrost – prostě legitimní prostorovou pluralitu.
Běžný africký den na venkově je obvykle naplněn tvrdou prací pro zajištění základní obživy. Děti přihlížejí, častěji ale (v rámci svých možností) spolupracují. Mali
 
V tradičnějších (a obvykle hůře dostupných) oblastech Afriky je nahota běžnou skutečností. Tanzanie
 
Mursijští bojovníci si tradičně zaznamenávají počet zabitých nepřátel pomocí jizvového tetování, tzv. skarifikace. Etiopie – Jižní Súdán
 
Velkou část severní Afriky – jejíž skutečnou velikost docení jen ten, kdo ji kterýmkoli směrem protne napříč – pokrývá písečná poušť. Fotogenické duny ovšem v celkové ploše pokrývají jen menšinu rozlehlé Sahary. Maroko – Alžírsko
 
Dospívajícím dívkám Mursiů jsou proříznuty spodní rty, do nichž se vkládá dřevěný nebo terakotový talířek (débíá túgóin), jehož velikost se postupně zvětšuje až k průměru 30 cm; z tohoto důvodu jsou dívkám také vyraženy některé zuby. Etiopie
 
Himbové – v Namibii v plurálu označovaní s bantuským plurálovým prefixem Ovahimba – přišli do oblasti jihozápadní Angoly a severozápadní Namibie, kde nyní žijí, v 16. století ze severu Angoly. Namibie
 
Součástí svatebních obřadů Samburů je výstavba nové dřevěné chýše pro nevěstu. Novomanželská noc musí proběhnout právě v ní. Keňa
 
Mursiové jsou surmickým etnikem žijícím na obou stranách hranice Jižního Súdánu a Etiopie ve velmi odlehlých oblastech, přičemž většina z přibližně deseti tisíc Mursiů dnes žije na etiopské straně mezi řekami Omo a Mago, kam je podle jejich tradice dovedl dávný předek jménem Káwúlókóró. Etiopie
 
V povodí majestátné řeky Niger má vedle dominantního islámu a křesťanství (v rozmanitých denominacích a naukových směrech) své vyznavače nepřehlédnutelné množství dalších náboženství – například oriša, vodun, bori nebo juju – a množství synkretismů i náboženských či jinak motivovaných kultů. Mali
 
Typická ulička v modrém městě Chefchaouen. Maroko
 
Kongové jsou bantuským etnikem hovořícím jazykem Kikongo. Žijí v západní části střední Afriky, převážně v Kongu, Demokratickém Kongu, Gabonu a Angole. Kongové se dále dělí do podskupin Beembe, Bwende, Vili, Sundi, Yombe, Dondo, Lari a dalších méně početných skupin. Angola
 
Věci v Africe fungují z evropského pohledu často alternativně. Evropan je okouzlen, Evropan je překvapen, Evropan je… smířen nebo na cestě domů. Mali
 
S krásnými úsměvy se cestovatel v Afice setká především u odlehlých domorodých etnik. Ve městech – překypujících špínou a hnusem světa – jsou běžnější podmračené pohledy. Senegal – Mali
 
Důvod vkládání talířku do spodního rtu u žen není zcela jasný: Mursiové na otázku většinou odpovídají, že jde o ozdobu s výpovědní hodnotou dospělosti. Rozšířený je také názor, že jde naopak o záměrné hyzdění ženy po svatbě, aby nebyla atraktivní pro jiné muže. Poměrně věrohodná se zdá být teze, podle které tak Mursiové začali činit poté, co Arabové ze severu pravidelně přijížděli a doslova lovili dospívající dívky a unášeli je do harémů arabského světa; dívky s takto zdeformovanou tváří údajně ignorovali. Etiopie – Jižní Súdán
 
Mursiové hovoří surmickým jazykem mursina patřícím do nilo-saharské jazykové rodiny; sami sebe ve svém jazyce nazývají mún a svůj jazyk múnén. V odlehlých oblastech se odívají jen minimálně: muži jsou běžně zcela nazí, případně mají jednoduchou bederní roušku, ženy nosí většinou deku kolem pasu, případně uvázanou přes jedno rameno. Etiopie
 
Samburové jsou tzv. nilotským etnikem v současnosti žijícím převážně v oblasti severní Keni v rovníkové Africe. Hovoří samburským dialektem jazyka Maa, konkrétně masajské podskupiny, patřící do východní skupiny nilo-saharských jazyků. Ačkoli je Keňa masově navštěvovanou turistickou destinací, je třeba ji rozdělit rovníkem na bezpečný a hojně navštěvovaný jih a velmi nestabilní, v mnoha oblastech velmi nebezpečný sever, kam cizinci prakticky necestují. A právě tam, v severní oblasti mezi jezerem Turkana a somálskou hranicí, žijí Samburové. Keňa
 
Himbové vyznávají jednoho Boha Mukuru, a tedy navzdory názorům některých odborníků, že tradiční africká náboženství před příchodem křesťanských a muslimských misionářů neznala monoteismus, lze Himby považovat za původní monoteisty. Mukuru je středobodem himbského náboženského systému; bantuský kořen slova vyjadřuje velikost a moc. Namibie
 
Himbové a sousední Dembové pěstují kult zemřelých předků (ovakuru), přičemž zesnulí podléhají bohu Mukuruovi a působí jako prostředníci mezi žijícími Himby a Bohem Mukuruem. Tito prostředníci mohou podle himbské víry pomáhat, žehnat, ale také škodit a proklínat, pročež je důležité naklánět si je na svou stranu pravidelnou a hojnou obětí ve formě jídla, alkoholu nebo rozličných výrobků. Angola
 
Lidské oběti byly v Beninu zakázány teprve na začátku 20. století, což ale vůbec neznamená, že byly hned (zcela) ukončeny. Například vodunské obřady při pohřbu krále v tzv. dahomejském období vyžadovaly stovky lidských obětí. Pro dosažení úrody se donedávna zaživa pohřbívalo dítě do půdy, pro zdar stavby se živé dítě pohřbívalo do základů, pro zajištění vláhy se vhazovalo do řeky a pro naklonění si mořského vodunu bylo dítě utopeno v moři. Části obětovaného lidského těla byly používány k výrobě fetišů. Tento způsob přípravy magických předmětů dodnes používají různé formy afrického čarodějnictví. Benin
 
Děti, zejména dívky, mívají podle Samburů prorocké vize vnuknuté Bohem Nkaiem – některé z nich si potom uchovají charisma prorokování po celý život. Vedle těchto obdarovaných, tzv. spontánních proroků, jsou mezi Sambury také věštci zvaní loibonok, kteří odhalují božské příčiny nemocí a neštěstí. Keňa – Etiopie
 
Rušný pondělní trh ve starobylém malijském Djenné osídleném patrně již dvě století před přelomem letopočtu. Mali
 
Náboženství Mursiů úzce souvisí s léčitelstvím: nemoc je nazírána jako narušení vztahů mezi lidmi, vztahů s Bohem, vztahů s přírodou. Mursiové vyznávají nebeského Boha, kterého nazývají Tumwi, v jiném dialektu Tumu; je pánem deště, prodlévá na nebesích, někdy se může zjevit v podobě duhy, jindy v podobě ptáka. Etiopie
 
Pro Mursie je mrtvé tělo nečisté, nesmí se jej dotýkat s výjimkou příslušníků klanu k tomu určeného; těla mužů zabitých v boji nebo na lovu se ponechávají na místě, pouze se přikrývají větvemi. V mursijském náboženském systému hraje klíčovou roli kněz, bývá jím muž, nazývaný komoru, a léčitelka či čarodějka, žena, nazývaná ngerre. Etiopie – Jižní Súdán
 
Himbové znají magický systém omiti, který v kontextu tradičních afrických náboženství odpovídá čarodějnictví. Himbové se čarodějů ovládajících omiti obávají a někteří dokonce věří, že každá smrt je výsledkem působení omiti. Namibie
 
Léčitelky či čarodějky ngerre se v mursijské společnosti zabývají léčbou těch nemocí, které podle Mursiů pramení u boha Tumwiho. Léčbou běžných neduhů, na které zabírají všeobecně známé byliny – a které podle Mursiů nepocházejí od Tumwiho – se zabývají léčitelé nani. Ngerre komunikuje s bohem Tumwiem a zjišťuje, proč nemocný onemocněl a jak příčinu v duchovní rovině odstranit. Etiopie
 
Důležitým kulturně-náboženským rituálem je mužská obřízka (vstup do dospělosti), která je klíčovým přechodovým rituálem pro drtivou většinu tradičních afrických náboženství. Obřezávání děvčat není u tradičních afrických náboženství takto zobecnitelné, ale je rovněž relativně běžné. Namibie
 
Mimořádný náboženský význam má centrální ohniště (okurowo), střed každé Himbské vesnice; tam se řeší klíčové skutečnosti před bohem Mukuruem a zesnulými předky. Uvádí se, že každá širší rodina má svůj posvátný oheň předků, který se stále udržuje. Angola
 
V životě východoafrických Masajů je několik důležitých přechodových rituálů, které mimo jiné teprve ustavují člověka jako úplnou lidskou osobu (což v tradičních afrických kulturách a náboženstvích není nijak samozřejmá ontologická skutečnost) – jedním z nejdůležitějších pro muže je kultická obřízka, se kterou je spojen několikatýdenní pobyt v divočině, kdy v průměru dvanáctiletého chlapce nikdo nechrání, nemá žádné zázemí a musí sám přežít, aby prokázal své schopnosti být bojovníkem a ochráncem společnosti. Mladý Masaj se v rámci tohoto přechodového rituálu převlékne do černé poloprůsvitné látky a na obličej jsou mu bílou barvou namalovány rituální symboly. Mladík je v této své zkoušce dospělosti je nazýván sikólio. Tanzanie
 
Himbové chodí polonazí, nejčastěji pouze v kožené bederní roušce a celé tělo včetně všech ozdob, doplňků i vlasů potírají výrazně červenou směsí severonamibijské hlinky a másla. Ženy mají vlasy spletené ve specifické hadicovité tvary, pokryté červenou směsí tak, že vlasy nejsou vidět; děti nosí dva copy spletené dopředu do obličeje; muži mají vlasy schované pod jednoduchou čepicí. Ženy chodí do půli těla obnažené nejen na venkově v jejich typickém prostředí, ale i ve větších moderních namibijských městech, kam dochází vyměňovat své výrobky na tržiště. Namibie
 
Některé africké kultury – jako právě Masajové – obřízku chápou jako přechodový rituál z dětství do dospělosti. Není žádným tajemstvím, že nemálo masajských chlapců obřízku nebo pobyt o samotě v divočině nepřežije. Zanzibar
 
Běžný den je v Sahelu obvykle vyplněn tvrdou prací. Mali
 
V životě Samburů hrají duchovní síly prostupující svět viditelný i neviditelný značnou úlohu: většina neobvyklých událostí včetně smrti je přičítána právě neviditelným duchovním silám. Samburové vyznávají jednoho – ovšem v mnoha tvářích se projevujícího – Boha, nazývaného Nkai. Bůh Nkai stojí za všemi skutečnostmi a Samburové jej spojují s oblohou a deštěm. Keňa
 
Himbská dívka právě potřená tradiční červenou směsí hlíny a másla. Namibie – Angola